Друштво

Данас почиње пријава за прикључак на комуналну инфраструктуру

Пријављивање грађана који живе у нелегално изграђеним објектима за прикључење на комуналну инфраструктуру почиње данас и траје до 15. октобра.

Захтеви за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну мрежу, подносе се служби за озакоњење општине или града на чијој се територији налази објекат, а како су потврдили у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) све је спремно за почетак пријаве и дат рок је сасвим довољан да грађани испуне све предвиђене услове.

У објављеном Упутству за грађане за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструкту наведено је да ће могућност прикључења нелегално изграђених објеката на струју, воду, гас, грејање или канализацију, имати само власник породичног стамбеног објекта или стана, који је изградњом,односно куповином трајно решавао своје стамбено питање

У том упутству објављеном на сајту МГСИ (www.мгси.гов.рс.), пише да је прикључење нелегално изграђених објеката на струју, воду, гас, грејање или канализацију могуће само за један објекат или стан истог власника који се користи за становање.

Како је наведено у упутству, за власнике станова захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница уколико је формирана, а достављају се и захтеви власника станова, са доказима прописаним уредбом, за сваки појединачни стан.

За зграде захтев обавезно треба да садржи и захтев за прикључење заједничких делова зграде, као што су лифтови, осветљење, подстанице … на дистрибутивни систем електричне енергије.

Документа која су потребна за подношење захтева су очтана лична карта власника и чланова његовог домаћинства, геодетски снимак објекта, као и један од доказа међу којима су уговори о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде, о куповини објекта у изградњи, о суинвестирању приликом изградње објекта, о заједничкој изградњи или Уговор о поклону.

Као доказ, како пише у упутству може бити и Уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или о надзиђивању, Правноснажно решење о наслеђивању, Правоснажна судска пресуда, Уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи, као и друга исправа или одлука надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности.

За објекте изграђене без грађевинске дозволе доставља се доказ да је покренут поступак озакоњења, оверена изјава или други доказ да је објекат изграђен и да се користи за становање у случају да није покренут поступак озакоњења.

У упутству пише и да власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање, доставља Уговор о куповини објекта оверен у форми прописаној у време закључења уговора и изјаву да он и чланови породичног домаћинства немају други објекат за становање, а уколико власник нема пребивалиште у објекту који је предмет прикључења доставља и изјаву да ће се одмах по привременом прикључењу, са члановима породичног домаћинства, уселити у објекат.

У упутству се посебно наглашава да све изјаве власник доставља у форми прописаној законом под кривичном и материјалном одговорношћу.

Наведено је и да је надлежни орган дужан да у року од 15 дана од дана подношења захтева изда обавештење о испуњености услова за привремено прикључење и да ако постоје услови за привремено прикључње, надлежни орган о томе обавештава привредно друштво, односно комунално предузеће, док ако надлежни орган утврди да нису испуњени правни услови прописани овом уредбом, о томе обавештава власника, односно стамбену заједницу

Привредно друштво, комунално предузеће, дужно је да одмах по пријему обавештења од општине или града започне поступак утврђивања техничких услова за привремено прикључење, а уколико нису испуњени технички услови обавештава власника објекта и општину или град.

У упутству се наглашава и да по утврђивању испуњености техничких услова, привредно друштво, односно комунално предузеће доноси акт о одобрењу за привремено прикључење, одређује накнаду за прикључак, врши изградњу прикључка и прикључује објекат на дистрибутивну мрежу.

Истиче се и да привремено прикључење траје до коначног утврђивања правног статуса објекта.