Србија

Министарство просвете упутило школама Стручно упутство за даровите ученике

Министарство просвете упутило је данас школама Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица са изузетним, односно посебним способностима. Овим упутством, саопштили су из Министарства, први пут се на једном месту обједињују сви процеси идентификације, различити облици подршке који су на располагању, као и начини праћење успеха ученика са изузетним односно посебним способностима. „Стручно упутство се доноси у циљу подршке школама у идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима како би се обезбедили једнакост и доступност образовања свој деци, разноврсни облици учења, наставе и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, али и развила мотивација за учење и подигао квалитет образовних постигнућа талентованих и даровитих ученика“, наводи се у саопштењу. истиче се да су овим Стучним упутством систематизоване и представљене кључне области целокупног процеса препознавања надарених ученика и рада са њима и оно указује на области и начине испољавања изузетних, односно посебних способности, посебне образовне и васпитне потребе које произлазе из изузетних способности, на сврху и принципе њиховог ваљаног препознавања, као и на начине пружања подршке ученицима са изузетним способностима у редовној настави, али у ваншколском контексту. „Утврђен је начин вођења евиденција и израде плана транзиције за ученике са изузетним способностима, као и начини пружања подршке наставницима и родитељима и праћења ефеката препознавања и подршке ученицима са изузетним способностима у основном и средњем образовању“, пише у саопштењу. Стручно упутство је намењено наставницима, стручним сарадницима, ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика, просветним саветницима и осталим запосленим у Министарству просвете, као и другим организацијама и лицима која су заинтересована за наведена питања, а оно садржи и графички приказ целокупног процеса. Ово упутство је активност предвиђена Стратегијом развоја образовања и васпитања у Србији до 2030. године, као и Акционим планом 2023 – 2026. године.